Privacyverklaring | Buyor Group
Kopieer link
Sluiten

Privacyverklaring Buyor Group

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten we je weten hoe we met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hebt. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
Buyor Group BV (hierna: Buyor) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Onderaan deze verklaring tref je de contactgegevens van Buyor aan.

Van wie verzamelen wij gegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van onze websitebezoekers, van (potentiële) kandidaten, professionals, ZZP-ers, onze medewerkers en medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Technische informatie en cookies
Als je de website van Buyor bezoekt, maken wij gebruik van verschillende soorten cookies en webstatistieken. In ons cookiebeleid kun je meer lezen over welke gegevens wij verzamelen en hoe je de verschillende cookies kunt blokkeren.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of wanneer jij je op een andere wijze aanmeldt voor bemiddeling, bijvoorbeeld door het toezenden van jouw CV, of een andere dienstverlening van Buyor. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen als jij deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn of een jobboard, zodat wij jou kunnen benaderen of jij geïnteresseerd bent in bemiddeling via ons. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens op het moment dat jij een contactpersoon bent van onze (potentiële) zakelijke relatie.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen persoonsgegevens:

 • om te zoeken naar geschikte kandidaten;
 • om te kunnen bemiddelen tussen kandidaten, professionals, zzp'ers en (potentiële) opdrachtgevers;
 • om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers te kunnen aanbieden;
 • om met opdrachtgevers overeenkomsten en met medewerkers, professionals en/of zzp'ers arbeidsovereenkomsten en/of overeenkomsten van opdracht te kunnen sluiten en aan die overeenkomsten uitvoering te geven;
 • om de daar aan ten grondslag liggende personeels- en salarisadministratie te kunnen voeren en om wettelijk vereiste gegevens uit te kunnen wisselen met derde partijen;
 • in geval van ziekte om herstel en re-integratie te kunnen begeleiden;
 • om waar nodig te kunnen voorzien in persoonlijke ontwikkeling al dan niet via aanvullende opleidingen en (bij-)scholing;
 • ten behoeve van ondersteuning van de bedrijfsvoering van Buyor;
 • ten behoeve van managementinformatie voor kwaliteitsbewaking (waaronder audits, certificering en accountantscontrole), besturing, beleidsontwikkeling, bedrijfsveiligheid en verbetering van de bedrijfsprocessen van Buyor;
 • om geïnteresseerden op de hoogte te brengen c.q. houden van interessante diensten van Buyor.

In het geval wij jouw gegevens voor een geheel ander doel zouden willen gebruiken, dan vragen wij daarvoor uiteraard eerst jouw toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Daarnaast kunnen aanvullende gegevens wenselijk zijn om de bemiddeling beter af te kunnen stemmen op jouw wensen en/of om te voldoen aan specifieke vragen van onze opdrachtgevers.

Bij de inschrijving voor bemiddeling leggen wij dan ook een beperkte set gegevens vast die jij op vrijwillige basis kunt aanvullen. Later, op het moment dat jij bij een opdrachtgever van Buyor aan het werk gaat, zullen wij jou om noodzakelijke aanvullende gegevens vragen. Bijzondere persoonsgegevens leggen wij uitsluitend vast waar dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en/of wanneer dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt.

Bij inschrijving leggen wij de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, titel geslacht, geboortedatum, LinkedIn-URL, beschikbaarheid, CV (evt. met meegestuurde pasfoto) en motivatie, opleidingen en vaardigheden, ervaring/expertise, diploma’s, certificaten, werkhistorie, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers, assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddeling.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst leggen wij aanvullend de volgende gegevens vast:

 • nationaliteit, BSN nummer, kopie ID bewijs, visa, werkvergunningen, burgerlijke staat, naam partner, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer, salaris(stroken), verklaring omtrent gedrag, geheimhoudingsverklaringen, nevenfuncties, uitkeringen, subsidies, premiekortingen, loonbeslagen, verzuimregistratie en overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verwerken wij de volgende gegevens:

 • bedrijfsnaam, NAW-gegevens, KvK-uittreksel, bankrekeningnummer, soort, vervaldatum en documentnummer ID bewijs (géén kopie), BTW-nummer en verklaring omtrent gedrag.

Van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken wij:

 • naam, (zakelijke) contactgegevens en functie.

Op welke rechtsgronden verwerken wij jouw gegevens?
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, jij jouw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).

Met welke partijen delen we jouw gegevens?
Wij kunnen (jouw) persoonsgegevens delen met onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan partijen buiten de EER?
Wij geven jouw gegevens niet actief door aan externe partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EER. Wij maken echter wel gebruik van een aantal applicaties waarvan de technische ondersteuning zich bevindt buiten de EER. Voor zover bij die technische ondersteuning persoonsgegevens zichtbaar zouden kunnen zijn, zijn de gegevens beschermd doordat wij alleen zaken doen met partijen die gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen:

 • Als jij je bij ons inschrijft of als wij jou benaderen om je bij ons in te schrijven en je gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaren na ons laatste contact.
 • Als wij jouw persoonsgegevens via externe bronnen (zoals LinkedIn en jobboards) raadplegen, nemen wij binnen maximaal 30 dagen contact met jou op of jij geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.
 • Als je voor ons werkt of hebt gewerkt bewaren wij jouw gegevens maximaal 2, 5 of 7 jaren afhankelijk of en zo ja welke wettelijke bewaartermijn er van toepassing is tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn, worden op grond van de wet 7 jaar bewaard als een medewerker uit dienst gaat. Voor loonbelastingverklaringen en het kopie van het identiteitsbewijs van de oud-medewerker bestaat een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Overige informatie wordt binnen 2 jaar na uitdiensttreding verwijderd.

 • Als je een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij jouw gegevens zolang je bij onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op rust.

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van jouw toestemming of naar aanleiding van een geslaagd verzoek tot verwijdering van je gegevens, verwijderen wij jouw persoonsgegevens uit onze systemen.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Je hebt het recht:

 • om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken;
 • om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;
 • om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren;
 • om je persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken (in bij wet bepaalde gevallen);
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens;
 • om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor het uitoefenen van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, kan de termijn worden verlengd met twee maanden. In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt jouw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische én technische maatregelen, maar ook door het toepassen van toegangsbeheer, firewalls, beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen.

Melding data incident
Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij je dit direct te melden via [email protected]

Wijzigingen
Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele verklaring staat op onze website. De tekst is voor het laatst aangepast op 1 november 2020.

Vragen, opmerkingen of klachten?
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Buyor Group BV
De Toom 10
6581 JT Malden
[email protected]