Algemene voorwaarden | Buyor Group
Kopieer link
Sluiten

Algemene Voorwaarden Buyor Group

Artikel 1 ALGEMEEN

Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht verstrekt.

Onder Buyor wordt verstaan: Buyor Group Inkoopadviesbureau.

Onder Professional wordt verstaan: een zelfstandig ondernemer welke door Buyor wordt ingezet voor het uitvoeren van een overeenkomst, waarbij Buyor en Professional uitdrukkelijk niet in een dienstbetrekking tot elkaar staan.

Onder Overeenkomst wordt verstaan: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Buyor en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Buyor, waarop Buyor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Buyor, voor de uitvoering waarvan door Buyor derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Buyor en zijn directie.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst met Buyor wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst tussen Buyor en Opdrachtgever indien die voorwaarden door zowel Buyor als Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige Overeenkomsten met Opdrachtgever.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Buyor en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Opdrachtgever de aanbieding schriftelijk aanvaardt of indien er door Opdrachtgever een (deel)betaling voor de aanbieding aan Buyor is betaald. Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst.

De Overeenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door Buyor in de Overeenkomst is vermeld.

Artikel 4 AANBIEDINGEN/OFFERTES

Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Buyor, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en hebben een maximale geldigheid van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Buyor ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van een Professional bij de uitvoering van de in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden.

Buyor heeft de verplichting zich in te spannen dat de Professional als bedoeld in het eerste lid beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verwacht.

Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het Buyor toegestaan een andere Professional in te zetten dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.

Opdrachtgever mag de uit de Overeenkomst met Buyor voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buyor de Professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de Overeenkomst zijn afgesproken. Ook is het doorlenen van de Professional zonder schriftelijke toestemming van Buyor niet toegestaan.

In geval een Professional van Buyor op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever de Professional in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de Professional kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten “conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden” die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID

Buyor pleegt jegens Opdrachtgever eerst wanprestatie, indien een door Buyor ter beschikking gestelde Professional bij de uitvoering van de Overeenkomst toerekenbaar tekortschiet en nadat Buyor door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Buyor aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

Er is uitsluitend sprake van toerekenbare tekortkoming van de Professional indien er sprake is van opzet of grove schuld.

De totale aansprakelijkheid van Buyor in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W. zulks met een maximum van € 10.000.

Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Buyor voor enige andere schade dan directe schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, etc. uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtgever vrijwaart Buyor voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken Professional. Indien Buyor, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Buyor in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Buyor voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever binnen een bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Buyor ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na het ontstaan van de tekortkoming.

Opdrachtgever vrijwaart Buyor tegen alle eventuele aanspraken van een Professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Buyor voor iedere aansprakelijkheid van Buyor die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de Professional toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.

Opdrachtgever vrijwaart Buyor voor iedere aansprakelijkheid van Buyor die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de Professional is aangegaan met Opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

Opdrachtgever vrijwaart Buyor voor iedere aansprakelijkheid voor de wanprestatie gepleegd door leveranciers van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de door Buyor bemiddelde en door Opdrachtgever geaccepteerde analyses, adviezen en contracten.

Opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van Buyor voor aanspraken welke tegen Buyor in het kader van de adviesopdracht worden ingediend door derden. Buyor is niet aansprakelijk voor de mate waarin de organisatie van Opdrachtgever daadwerkelijk gebruik maakt van analyses, adviezen en contracten.

Artikel 7 TARIEVEN

De door de Professional uit te voeren werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan Buyor worden vergoed op basis van het daadwerkelijk aantal aan de uitvoering van de overeenkomst bestede uren.

Het uurtarief is vermeld in de Overeenkomst. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst genoemde Professional.

Alle prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Buyor is gerechtigd de prijzen en bedragen jaarlijks aan te passen conform het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS. Deze indexering vindt plaats per 1 januari van ieder jaar. Indien het indexcijfer op 1 januari niet bekend is dan kan indexering met terugwerkende kracht tot 1 januari plaatsvinden.

Indien dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk vermeld is, is Buyor gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Overige kosten, welke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden gemaakt, zoals reis- en verblijfkosten ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden buiten de overeengekomen plaats van arbeid, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De kilometerkosten zullen Opdrachtgever in rekening worden gebracht à € 0,34 per kilometer. Verblijfkosten zullen door Opdrachtgever worden voldaan op declaratiebasis.

Artikel 8 VEILIGHEID

1.  Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de Professional die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de Professional in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Buyor uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende Professional.

2.  Indien Buyor, ondanks het gestelde in het eerste lid van dit artikel, door een Professional aansprakelijk wordt gesteld en Buyor in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Buyor voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

3.  De door Buyor ingezette Professional is verplicht zich te houden aan de algemene of specifieke (veiligheids) regels die binnen de organisatie van Opdrachtgever van kracht zijn.

Artikel 9 FACTURATIE

Buyor factureert maandelijks op basis van de door de Professional opgestelde urenstaten die Opdrachtgever verbinden, tenzij Opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk bestede uren.

Bezwaren tegen de juistheid van de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Buyor te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten verloren.

Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

Artikel 10 BETALING

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van Buyor. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Buyor geldt niet als bevrijdende betaling. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een door Buyor ingezette Professional zijn verboden en hebben tot gevolg dat aan Buyor niet bevrijdend is betaald.

Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Buyor op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Buyor tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.

Indien Opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, dan zijn de verplichtingen van Buyor tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daaronder begrepen).

Artikel 11 GEHEIMHOUDING

Buyor is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor de Professional die betrokken is bij de werkzaamheden. Buyor is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een Professional deze verplichting heeft geschonden.

Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als zodanig is aangeduid.

De Professional zal zich conformeren aan de (beveiliging) regels van Opdrachtgever mits deze aan Buyor en de Professional tijdig bekend zijn gemaakt.

Buyor zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

Buyor is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Buyor voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 12 EIGENDOM

Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de Professional in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

Alle documenten door of namens Buyor verstrekt aan de Opdrachtgever in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Buyor, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13 LOOPTIJD EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

Indien de duur van een Overeenkomst afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.

Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.

De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.

Indien en nadat in het kader van een Overeenkomst een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de Overeenkomst is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de overeenkomst vermelde verlengperiode verlengd.

Buyor behoudt zich het recht voor een Professional op een opdracht te vervangen. Een nieuwe Professional zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals afgesproken in de overeenkomst. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende professional, dan eindigt de Overeenkomst van rechtswege na ontvangst door Opdrachtgever van een daartoe door Buyor verzonden bevestiging, zonder dat Buyor aansprakelijk is voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade.

Overeenkomsten tussen Buyor en Opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;

Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

naar het oordeel van Buyor inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Het voorgaande laat onverlet het recht van Buyor om volledige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

Het eindigen van de Overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 14 VERBODSBEPALING

Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buyor niet toegestaan gedurende of na beëindiging van een Overeenkomst voor eigen rekening of via een derde de door Buyor ter beschikking gestelde Professional werkzaamheden te laten verrichten. Dit verbod geldt voor een periode van maximaal 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst inclusief verlengingen.

Opdrachtgever zal bij overtreding het in lid 1 gestelde aan Buyor een direct opeisbare boete verschuldigd zijn, van € 25.000,- voor iedere overtreding alsmede een boete groot € 2.500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op elke Overeenkomst tussen Buyor en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Buyor en Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Arnhem.