Buyor, Inkoop Adviesbureau

Over Buyor
Buyor bestaat sinds 2007 en is opgericht door Paul Hendriks. Buyor heeft ruime ervaring met inkoop voor de publieke en private sector. De professionals van Buyor zijn kritische sparringpartners, die goed bekend zijn met de cultuur en werkprocessen in overheidsland. Ze beschikken over politieke sensitiviteit, kijken vooruit en geven u graag een gedegen advies. Indien nodig maken ze gebruik van hun commerciële instelling om voor u de beste partij of prijs te bedingen.

Wat kan Buyor voor u betekenen? 

Voor de publieke sector kan Buyor op diverse gebieden een bijdrage leveren aan uw organisatie. Buyor adviseert, coördineert en verzorgt aanbestedingen, van Europees tot onderhands, waarbij Buyor gebruikt maakt van haar actuele en ruime kennis van het inkoopproces, de producten en de markt. Daarnaast kan Buyor ondersteunen in contractregistratie en -management, contracten opstellen en toetsen, adviseren in inkoop professionaliseringstrajecten, inkoopanalyses uitvoeren en professionals voor u leveren die beschikken over actuele kennis van zaken.

Voor u als ondernemer kan Buyor u helpen bij het inschrijven op een aanbesteding of het opstellen van een offerte. Buyor denkt met u mee en adviseert. Desgewenst schrijft, coördineert of verzorgt Buyor het gehele offertetraject. Daarnaast kan Buyor middels de Tender Alert service alle interessante aanbestedingen voor uw bedrijf selecteren. 


Meer informatie over Buyor?

Wilt u meer informatie over Buyor of wilt u weten wat Buyor voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. We zijn te bereiken op +31(0)24-8451619

Aanbestedingswet 2012

Per 1 april 2013 zijn alle (semi) publieke instellingen verplicht zich te houden aan de Aanbestedingswet 2012.
Een van de doelen van de nieuwe Aanbeste-dingswet is een betere toegang voor het MKB. Wat betekent dit nu concreet voor u?
 
•    Regels voor opdrachten onder het
     Europese drempelbedrag
•    Verbod op het onnodig samenvoegen van
     opdrachten
•    Minder administratieve rompslomp
•    Referenties per kerncompetentie
•    Geen omzeteisen
•    Bezwaartermijn verlengd van 15 naar 20
     dagen
•    Contractvoorwaarden moeten
     proportioneel zijn
•    Verplichte klachtenregeling voor elke
     overheidsinstantie
•    Landelijk klachtenmeldpunt, adviesorgaan
     met als doel geschillen oplossen zonder
     rechter
Elektronische publicatie via TenderNed is verplicht

Duurzaam inkopen

Het onderwerp duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol binnen overheidsaanbestedingen. Vanaf 2015 is de doelstelling voor iedere overheidsinstelling om 100% duurzaam in te kopen. Duurzaam inkopen, of Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), is het rekening houden met maatschappelijke gevolgen in het inkoop- en aanbestedingsproces. Het gaat hierbij om de sociale, milieugerelateerde en economische gevolgen. De laatste tijd wordt binnen de overheid veel aandacht besteed aan dat sociale aspect (Social Return) door het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Hierdoor worden opdrachtnemers verplicht of gestimuleerd bij de uitvoer van de opdracht ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Zie voor meer informatie Duurzaam Inkopen.

Gids proportionaliteit

Naast de 3 basisprincipes transparantie, objectiviteit en non discriminatoir is nu ook het principe van proportionaliteit toegevoegd als dragend beginsel van het aanbestedingsrecht. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan.
Onder het proportionaliteitsbeginsel wordt verstaan dat keuzes, eisen en voorwaarden die een aanbestedende dienst in het inkooptraject stelt in redelijke verhouding moeten staan tot de aard en de omvang van de aan te besteden opdracht.
Het is verplicht alle vier hierboven genoemde beginselen van het aanbestedingsrecht toe te passen op Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Contactgegevens: Tel: 024-845 16 19 | email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.